Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor jou als gebruiker aan onze academie en als bezoeker van de website.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • ICA: Islam Cursus Academie, het platform
 • Gebruiker: de opdrachtgever, wederpartij, bezoeker of cursist van dit platform
 • Instructeur(s): de instructeur, cursusorganisatie
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en instructeur met ICA
 • Cursus: cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ICA en een gebruiker betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als ICA en gebruiker deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen ICA en gebruiker komt tot stand door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de academie.

 

Artikel 3. Annulering

De gebruiker kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door ICA en gebruiker niet aan de cursus begonnen is.

 

Artikel 4. Annulering ICA

ICA kan de cursus, workshop of lessen zonder opgaaf van reden annuleren. De gebruiker krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug. Ingeval de gebruiker na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de gebruiker geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

 

Artikel 5. Cursussen

Onbeperkte toegang: Gebruikers ontvangen bij aanmelding van een cursus een jaar onbeperkte toegang tot de cursus waarvoor de gebruiker zich heeft aangemeld.

 

Artikel 6. Facturering

De gebruiker ontvangt van alle betaalde cursussen automatisch een factuur per email.

 

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan ICA overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van gebruiker.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Artikel 8. Auteursrecht en Islamitische verantwoordelijkheid

Het auteursrecht op door ICA uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij ICA, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ICA mag de gebruiker geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. ICA heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Wij zullen optreden tegen iedere mogelijke schending van onze auteursrechten en de schender religieus verantwoordelijk houden bij Allah (de Verhevene).

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen ICA en gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht en/of Den Bosch.

 

Artikel 10. Non-concurrentiebeding

Het is de gebruiker en instructeur verboden zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende een jaar na het einde van de gesloten overeenkomst de content van de cursus of materiaal van ICA te gebruiken voor een ander, soortgelijk extern platform. Bij overtreding van dit verbod heeft ICA het recht op een direct opeisbare boete van €2.000,- per maand dat de gebruiker of instructeur in overtreding is. Na een jaar kan de instructeur eventueel in overleg met ICA de verdere mogelijkheden bespreken. Alle materiaal van ICA mag alleen in de originele staat worden gebruikt in de hiervoor afgesproken locaties en mogen nooit aan derden worden verleend.

 

Artikel 11. Kortings- en weggeefacties

ICA heeft het recht om Premium Cursussen tegen andere dan de afgesproken prijzen weg te geven tijdens acties.

 

Artikel 12: ICA Beeldmerken

De namen “ICA”, “Islam Cursus Academie” en het schild-logo zijn gedeponeerde (BOIP) handelsmerken van Islam Cursus Academie.

Alle gebruikers die embedded media, zoals YouTube, Vimeo, Wistia en andere mediaplatformen alsook andere ingevoegde media op onze website activeren geven toestemming om de externe cookies te laden.

Met het tonen hiervan wordt er mogelijk door een andere partij cookies geplaatst en/of wordt je ip-adres geregistreerd, zonder dat ICA hier invloed op heeft. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe ICA met je privacy omgaat.

 

Artikel 13: Instructeurs

Voor (externe) instructeurs gelden naast deze Algemene Voorwaarden ook de volgende Aanvullende Voorwaarden. De gestelde voorwaarden bieden de beste waarborgen voor beide partijen gezien de tijd die beide partijen (ICA en Instructeur) in het project steken. Het volgende:

 • ICA controleert alle content die op de website wordt geplaatst; wij zullen erop waken dat de Islamitische middenweg wordt bewandeld in sha Allah. Voor meer informatie zie onze disclaimer.
 • ICA zal er alles aan doen om de instructeurs en hun belangen te beschermen en behoeden tegen alle mogelijke negatieve beïnvloeding.
 • Op de instructeurs overzichtspagina op ICA wordt een samenvatting geplaatst over de instructeurs. Bezoekers kunnen hier meer informatie inzien over de instructeurs en de social media accounts en website(s) van de instructeurs bezoeken.
 • Van het cursusmateriaal wordt een centrale versie geproduceerd (video) waarbij de logo’s van beide organisaties zichtbaar zijn, eventueel met een of meerdere banners.
 • ICA heeft voldoende privacy- en contentbeschermingsmogelijkheden geïmplementeerd in het leerplatform waardoor de inhoud van de (premium) cursus niet gekopieerd of gedownload kan worden door derden.
 • Alle zichtbare personen in de (instructie)video’s zullen een toestemmingsverklaring tekenen waarin zij ICA toestemming geven om het materiaal te gebruiken.
 • Alle cursussen zullen na akkoord of publicatie onbeperkt, doch voor minimaal 12 maanden na publicatiedatum beschikbaar worden gesteld aan ICA.
 • Na publicatie van de cursus kunnen beide organisaties indien nodig gezamenlijk (lokale) workshops, lessen of cursussen verzorgen die betrekking hebben op het onderwerp.
 • Indien de instructeurs willen afzien van het project kan dit na 12 maanden en wordt er een opzegtermijn en overgangsperiode van 3 maanden gehanteerd.
 • Alle Koranvertalingen die ICA gebruikt zijn afkomstig van De Koran (DeKoran.nl) en zijn slechts interpretaties van de betekenissen.
 • Stilzwijgende verlenging

 

Artikel 14: Overige bepalingen

Alle gegevens kunnen worden verwerkt door ICA, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. ICA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Studenten geven ICA toestemming om telefonisch contact op te nemen wanneer ICA dit nodig acht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf onderstaand datum. De informatie in deze Algemene Voorwaarden en overige documenten en informatie kan wijzigen. De meest actuele informatie staat op islamcursus.eu. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien beslist ICA. 

Tilburg, 8-6-2018

 

 

 

 

 

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 15. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van
toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als
niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen
welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.
3. 123webidee kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van
redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van
reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking
van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil
accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn
verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. 123webidee heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen
indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die
betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door 123webidee vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen
verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door 123webidee of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand
komen van de website blijven eigendom van 123webidee.

 

Klachtenprocedure ING 39

 

 

Privacy Statement
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als bank zo
efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt ING uw
persoonsgegevens. Hoe dit gebeurt, staat in het ‘Privacy
Statement’ van de ING. Het Privacy Statement is van
toepassing en beschikbaar via www.ing.nl/privacy.

 

 

3 Informatie
De Rekeninghouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met en
erkent dat de Bank zich erop kan beroepen dat alle informatie
die door de Rekeninghouder of diens gevolmachtigde aan de
Bank is verstrekt juist, volledig en accuraat is totdat de Bank
schriftelijke kennisgeving van het tegendeel ontvangt.
De Rekeninghouder zal ING zo spoedig mogelijk, en uiterlijk
binnen 30 dagen, informeren over eventuele wijzigingen op
de verstrekte informatie.

 

 

De overeenkomst
7 Looptijd en beëindiging Overeenkomst
7.1 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
7.2 De Overeenkomst kan door de Rekeninghouder op elk
gewenst moment schriftelijk worden opgezegd. Hiertoe dient
de Rekeninghouder gebruik te maken van het daarvoor
bestemde formulier. Na ontvangst van het formulier zal de
Bank aanvangen met de afwikkeling van de Zakelijke
Rekening. De Rekeninghouder dient ervoor zorg te dragen dat
na de opzegging geen transacties meer plaatsvinden via de
Zakelijke Rekening. Een eventuele Debetstand en alle overige
vorderingen van de Bank op de Rekeninghouder uit hoofde
van de Overeenkomst, de Voorwaarden en de Productvoorwaarden zijn na de opzegging direct opeisbaar.
7.3 De Overeenkomst kan door de Bank op elk gewenst
moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van 60 dagen.
7.4 In afwijking van het vorige lid is de Bank bevoegd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder ter zake tot enige schadevergoeding te zijn gehouden,

indien het recht of de plicht daartoe is opgenomen in wet- of
regelgeving of wanneer de Rekeninghouder gebruik maakt of
heeft gemaakt van diensten of producten van de Bank voor
activiteiten of doeleinden die in strijd zijn met wet- en
regelgeving, de goede naam van de Bank kunnen schaden of
de integriteit van het financiële systeem kunnen aantasten.
7.5 De Bank is gerechtigd voor de beëindiging van de
Overeenkomst kosten in rekening te brengen, zoals
gespecificeerd in de Tarievenbrochure.
7.6 De Rekeninghouder is kosten verschuldigd voor alle
Betalingstransacties met betrekking tot de Zakelijke Rekening,
ook indien deze nog na de opzegging plaatsvinden. Deze
kosten worden door de Bank zo spoedig mogelijk na opzegging
van de Zakelijke Rekening in rekening gebracht. Indien de
Overeenkomst wordt opgezegd tijdens een periode waarover
kosten ter zake van de Zakelijke Rekening zijn verschuldigd,
zullen deze kosten voor deze gehele periode verschuldigd zijn.
7.7 De Bank heft de Zakelijke Rekening op zodra alle kosten
betaald zijn, een eventuele Debetstand door de Rekeninghouder is aangezuiverd of een eventuele Creditstand door de
Bank aan de Rekeninghouder ter beschikking is gesteld en
partijen over en weer ten aanzien van de Overeenkomst niets
meer van elkaar te vorderen hebben. De termijn waarbinnen
de Zakelijke Rekening na opzegging wordt opgeheven is mede
afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen Betaaldiensten en
andere aan de Zakelijke Rekening gekoppelde bancaire
producten en de medewerking van de Rekeninghouder. Na
opheffing van de Zakelijke Rekening eindigt de Overeenkomst.
De Bank zal de Rekeninghouder melden wanneer de Zakelijke
Rekening is opgeheven.

 

 

13 Niet-overdraagbaarheid van het vorderingsrecht (ACCOUNT)!!!
Zonder schriftelijke toestemming van de Bank is het
vorderingsrecht van de Rekeninghouder uit hoofde van een
Creditstand niet over te dragen of te verpanden en kunnen
met betrekking daartoe geen financiële zekerheidsovereenkomsten tot overdracht en geen financiële
zekerheidsovereenkomsten tot vestiging van een pandrecht
worden aangegaan. Voornoemde toestemming is niet nodig
wanneer het een overdracht of verpanding aan of het
aangaan van een financiële zekerheidsovereenkomst tot
overdracht of financiële zekerheidsovereenkomst tot vestiging
van een pandrecht met de Bank betreft.

 

15 Vrijwaring
De Rekeninghouder vrijwaart de Bank tegen alle aanspraken,
van wie dan ook, die tegen de Bank geldend mochten worden
gemaakt met betrekking tot de Zakelijke Rekening, tenzij sprake
is van nalatigheid die uitsluitend is te wijten aan de Bank.
16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op de Overeenkomst, de Voorwaarden, de Tarievenbrochure en alle Productvoorwaarden is Nederlands recht
van toepassing.
16.2 Indien de Rekeninghouder niet tevreden is over de
dienstverlening van de Bank, dient hij zich eerst te wenden
tot de Bank met inachtneming van de klachtenprocedure
van de Bank.
16.3 Geschillen tussen de Rekeninghouder en de Bank dienen
aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter te
Amsterdam. De Bank kan een geschil tevens aanhangig
maken bij een andere bevoegde rechter in Nederland of bij de
bevoegde buitenlandse rechter.

 

 

Aansprakelijkheid
26 Controleren van gegevens en Betalingstransacties
De Rekeninghouder dient de inhoud van door of namens de
Bank aan hem verstrekte en (elektronisch) ter beschikking
gestelde gegevens en informatie, zoals bevestigingen,
afschriften, nota`s en (jaar)opgaven, direct na ontvangst te
controleren. De Rekeninghouder dient daarbij te controleren
of ten aanzien van de Zakelijke Rekening uitgevoerde
Betalingstransacties door de Bank juist en volledig zijn
uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of
onvolledigheid dient de Rekeninghouder hiervan melding te
maken overeenkomstig artikel 27 en alle redelijke
maatregelen te nemen om (verdere) schade te voorkomen.
De Bank is bevoegd om een eigen fout of vergissing zonder
instemming van de Rekeninghouder te herstellen en daardoor
een onterechte betalingstransactie ongedaan te maken.

 

32 Schade
Naast de aansprakelijkheid zoals vermeld in andere artikelen
van deze Voorwaarden is de Bank jegens de Rekeninghouder
slechts aansprakelijk voor directe schade en niet voor
indirecte schade en gevolgschade, waaronder maar niet
beperkt tot verlies aan omzet of goodwill, verminderde
opbrengst of gederfde winst. Onder directe schade wordt
alleen verstaan:
a) kosten voor de uitvoering van de Betalingstransactie;
b) de rente die de Rekeninghouder wordt aangerekend of
misloopt wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering
van de Betalingstransactie; en
c) een eventueel wisselkoersverlies.

 

Bijzondere bepalingen Overmakingen INSTRUCTEURS

DISCLAIMER: ISLAM RICHTING

 

Artikel 34 Klachten en geschillen
Hoe lossen wij geschillen met elkaar op?
1. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze
dienstverlening. Als u niet tevreden bent, laat u ons dat
weten. Wij kijken dan of wij u een passende oplossing kunnen
bieden. Informatie over de klachtenprocedure staat op onze
website en is ook verkrijgbaar bij onze kantoren.
2. Geschillen tussen u en ons worden alleen voorgelegd aan
de Nederlandse rechter. Dit geldt als u de rechter inschakelt
maar ook als wij dit doen. Uitzonderingen hierop zijn:
a) Als dwingend recht een andere rechter aanwijst, zijn u en
wij daaraan gebonden;
b) Als er een voor u in aanmerking komende buitenlandse
rechter is, kunnen wij het geschil ook aan die rechter
voorleggen;
c) U kunt uw geschil met ons ook voorleggen aan de
bevoegde geschillen- en klachtencommissies.

 

Klachtenprocedure LINK
Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening
van ING, kunt u een klacht indienen. Om uw klacht op
een goede manier te behandelen, hebben we een
klachtenprocedure. Hierna staat deze procedure uitgelegd. In de procedure staat ook, wat u kunt doen als
u niet tevreden bent over de afhandeling van uw
klacht.

 

Pin It on Pinterest